Betingelser

Når du bestiller et eller flere produkter hos Sjov Udlejning, vil du modtage en kontrakt som skal returneres til os. Denne kontrakt er en sikkerhed for, at der ikke skal opstå nogen misforståelser mellem os som udlejer og Jer som arrangør.

Aktiviteterne
Aktiviteterne leveres/afhentes inkl. blæser. Der skal være adgang til strøm indenfor 20 meter af forlystelsen. 230V / 1600W pr. hoppeborg / slide / aktivitetsbane Der kræves opsyn med forlystelserne. I får udleveret en guide til, hvordan opsynet skal varetages.
 

Forsikring og godkendelser
Alle aktiviteterne og forlystelserne er forsikret med de lovpligtige erhvervs- og produktansvarsforsikringer. Alle aktiviteterne benyttes på eget ansvar. I tilfælde af uheld er det den private ulykkesforsikring som skal dække. De aktiviteter som kræver godkendelse i henhold til bekendtgørelsen om offentlige forlystelser bliver årligt gennemset og synet af FORCE Technology.
 

Offentlige arrangementer
Der SKAL søges om en polititilladelse, hvis der er tale om et arrangement, der er åbent for offentligheden. Husk ALTID at ansøge om tilladelse før annoncering påbegyndes. I kan udprinte en sådan ansøgning på vores hjemmeside. www.sjovudlejning.dk Såfremt det medhjælpende opsynspersonalet ikke er fyldt 18 år, skal der også indhentes en samtykkeerklæring.
Kopi af forsikringspapirer og tilsynsbøger på forlystelserne skal sendes sammen med ovennævnte ansøgning. Politiet kan lukke forlystelserne og straffe med bøder, såfremt de nødvendige ansøgninger ikke foreligger. Husk derfor ALTID at have de nødvendige papirer med ved arrangementet så disse kan forevises på forlangende for politiet. VIGTIGT: Lejer/ansvarlige for opsyn SKAL være fyldt 18 år.
 

Erstatningspligt
Kunden har altid erstatningspligt overfor uforklarlig bortkomst, beskadigelse eller hærværk på det lejede. Kan reparation udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for kundens egen regning. Ved bortkomst og skader der ikke kan repareres erstatter lejer til fuld pris for aktiviteten.
Alle de lejede aktiviteter skal rengøres og fremstå i samme stand, som da det blev leveret. Dårlig rengøring af aktiviteterne efterfaktureres, og lejer betaler for det antal brugte arbejdstimer, JP Udlejning har brugt til at rengøre aktiviteten.
Udlejer er ikke erstatningspligtig; ved kørslen, leveringen, afhentning eller opstillingen af aktiviteten på området hvis det giver; spor, knækkede fliser, brud på dæksler, skader ved udslip af motor eller hydraulikolie eller forårsager anden form for skade, samt for skader på døre, dørkarme, porte, hegn, stakit, murværk, tagudhæng, gulve, græs og skader på bygninger.
 

Reklamationer
Hvis kunden ikke inden brugen i forbindelse med gennemsyn af aktiviteten har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes aktiviteten som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.
 

Opsyn med aktiviteterne
Hvis det ikke er Sjov Udlejning der fører tilsyn med aktiviteterne, er det lejeren der har ansvaret/risikoen i lejeperioden. Personerne der har ansvar for opsyn med aktiviteterne SKAL være fyldt 18 år (husk samtykkeerklæring hvis personen der er medhjælper ikke er fyldt 18 år). Der kræves opsyn med størstedelen af aktiviteterne,og såfremt I ikke selv har muligheden for at skaffe personale, står Sjov Udlejning gerne til rådighed.
 

Levering og opsætning
Sjov Udlejning leverer og opsætter størstedelen af aktiviteterne. Enkelte aktiviteter kan lejer selv afhente og opstille/nedtage. Der vil medfølge en udførlig opsætnings- og nedtagningsvejledning som skal følges. Følges vejledningen IKKE, kan Sjov Udlejning IKKE holdes ansvarlig.
Såfremt vejret ikke egner sig til opsætning af aktiviteter (fx kraftig vind el. regn), forbeholder Sjov Udlejning sig af sikkerhedsmæssige grunde ret til at aflyse et arrangement. Aktiviteterne skal straks lukkes ned, i tilfælde af ændrede vejrforhold som gør, at det ikke længere er forsvarligt at benytte aktiviteten.
OBS!! Da mange af aktiviteterne er meget tunge, er det vigtigt, at arrangøren stiller med det påkrævede personale til opstilling og nedtagning.
 

Betaling
Aftalte beløb SKAL indbetales inden 8 dage før arrangementet ellers anses aftalen som annulleret. Er andet aftalt, skal dette fremgå af kontrakten.
Ved aflysning inden 8 dage før arrangementet refunderes det fulde beløb. Ved aflysninger der ligger mindre end 8 dage fra arrangementets dato refunderes 50% af den aftalte pris, medmindre andet er aftalt. Er andet aftalt, skal dette fremgå af kontrakten.
Prisen er baseret på tilkørsel på lettilgængelig vej/sti med trækvogn/sækkevogn max. 20 meter i jordplan. Lejer skal forinden sikre adgang til el 230V inden for 20 meter. Det påhviler lejer, at pladsen er ryddet for eventuelt skarpe genstande og eventuelle dyreekskrementer før opstillingen .